CYNEFIN - DAFYDD DAVIS
Lansiad 19.5.19

Bydd Dafydd yn son am sut mae ei beintiadau wedi helpu ei frwydr a phroblemau Iechyd meddwl ac yn darllen ei farddoniaeth

 

Launch 19.5.19

Dafydd will be talking about how art has helped his struggle with mental health problems and reading his poems. 

“Dw i'n wreiddiol o Gellilydan yng nghysgod Moelwyn Bach ac ochr ogleddol y Rhinogydd. Treuliais flwyddyn yng ngholeg celf lle wnes i gyfarfod fy ngwraig, ond nid dyma'r trywydd wnes i ei ddilyn. Yn hytrach, mi es ymlaen i weithio fel hyfforddwr awyr agored ac yna i'r Comisiwn Goedwigaeth ac yna rhedeg busnes fy hun yn gweithio ledledy byd fel ymgynghorydd llwybrau. Yn y gorffennol, dw i wedi bod yn redwr mynydd brwd, yn ddringwr a beiciwr mynydd, ond mae anafiadau a salwch wedi cwtogi ar y gweithgareddau awyr agored ac erbyn hyn, cerdded mynyddoedd fydda i. Dw i wastad wedi teimlocysylltiad dwfn a'r tirwedd o amgylch fy nghartref ond mae ymrwymiadau gwaith wedi fy nhynnu oddi wrth y llefydd a'r bobl dw i'n eu caru ac mae peintio a darlunio wedi bod yn ffordd i mi ailgysylltu.

Ers pan oeddwn yn 16 dw i wedi brwydro efo problemau iechyd meddwl a gyrhaeddodd y pen yn 2016 pan dreuliais amser hir yn yr ysbyty, a dyna lle dechreuais beintio a darlunio eto am y tro cyntaf mewn 25 mlynedd. 

Dechreuodd hyn un diwrnod pan ges i bad darlunio a beiro gan fy therapydd galwedigaethol. Dechreuais dwdlo a datblygodd hyn i ddarlunio tirluniau o gof, ac yn hwyrach peintio gyda phaent acrylig. Mae fy ngwaith yn dod o deithiau cerdded yn fy ardal leol lle dw i'n tynnu lluniau efo camera ac yn sgetsio, ac o fan hyn mae'r gwaith yn tarddu. 

Mae'r amser dw i'n dreulio yn y bryniau yn weithredol ailgreu fy nghysylltiad i'r ardal anhygoel dw i'n byw ynddi, tra bo peintio yn mynd a'm meddwl ac yn therapiwtig. Ro'n i'n ffodus iawn yn yr ysbyty bod yr therapiwyr wedi mynd allan o'r ffordd i hwyluso fy ngwaith peintio ac mae hyn wedi gwneud i mi sylwi pwysigrwydd mynegiant creadigol pan yn delio gyda iechyd meddwl. I mi, mae fy mheintio am y llefydd gwyllt o amgylch fy nghartref, y cerrig, y golau, ond yn fwy na dim yn helpu i mi ddelio efo'r tywyllwch a'r 'mania' dw i'n brwydro efo nhw bob dydd.” 

“I am a native of Gellilydan in the shadow of Moelwyn Bach and the northern Rhinogydd. I spent a year at art college where I met my wife, but I did not pursue this avenue. Rather I went on to work as an outdoor instructor and then for the Forestry Commission and latterly I ran my own business working internationally as a trails consultant. I have in the past been a keen mountain runner, climber and mountain biker, but injury and illness have recently curtailed outdoor activities to mountain walking .I have always felt a deep connection to the landscape around my home but past work commitments increasingly took me away from the places and the people that I love and painting and drawing have been my way of re-making those connections. 

Since the age of 16 I have struggled with mental health problems which came to a head in 2016 when I had a prolonged period in hospital, and it was there than I began to paint and draw again for the first time in 25 years. 

It all started one day when I was given a drawing pad and a biro by an occupational therapist. I started off doodling and this developed into drawing landscapes from memory, and this progressed to painting with acrylics. My work comes from walks in my local area where I take photographs and do sketches to work from. 

The time I spend in the hills is actively re-making my connection to the amazing area where I live, whilst the act of painting is both distracting and therapeutic. I was very fortunate in hospital in that the occupational therapists went out of their ways to facilitate my painting and this has made me realise the importance of creative expression in dealing with mental health. To me my painting is all about the wild places around my home, the rocks, the light but mostly helping me deal with the darkness and the mania with which I struggle each day.”

PAST EXHIBITION

1/1